Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Động từ nguyên mẫu   Mệnh lệnh cách   Thì Hiện tại   Thì Quá khứ   Hiện tại phân từ   Thì Tương lai   Thể Thụ Động   Động từchỉ thể cách  

1 Động từ

1.2  Thể mệnh lệnh

Thể mệnh lệnh là hình thể ngắn nhất của động từ. Thể mệnh lệnh là những động từ nguyên dạng không có –e ở cuối. Hình thể nầy còn được gọi là thân từ, chính thân từ nầy là từ căn bản để tạo ra các thì khi có các từ cuối đứng sau nó.

Thể mệnh lệnh được dùng bằng hai cách. Hoặc là lời mời, hoặc là mệnh lệnh.

Kom og spis hos os i aften. Hãy đến nhà chúng tôi ăn cơm tối nay.
Spis din mad! Ăn cơm đi!

Thể mệnh lệnh

Động từ nguyên dạng

Thể mệnh lệnh

at sove

sov

at spise

spis

at lave

lav

Đối chiếu:
Trong tiếng việt, thể mệnh lệnh được dùng bằng hai cách: Nếu          là một mệnh lệnh thì chỉ dùng một động từ hoặc thêm một trạng từ đi đứng sau động từ.

Chạy! hoặc Chạy đi!
Lại đây!
Nếu là lời mời gọi, người ta dùng tiếng mời và tiếng hãy. Tiếng mời hãy luôn đứng đầu câu.
Hãy để nó thử coi nào!
Mời ông ngồi!

 

Những câu   hỏi rõ nghĩa

1 Udsagnsord

1.2 Bydemåde

Bydemåde er den korteste form af udsagnsordet. Bydemåde er navnemåde uden -e. Denne form kaldes også grundformen. Det er denne form, som er udgangspunktet for de andre tider, da endelserne sættes til grundformen.

Bydemåden bruges på to måder. Enten som opfordring eller som ordre.

Kom og spis hos os i aften.
Spis din mad!

Bydemåde

Navnemåde

Bydemåde

at sove

sov

at spise

spis

at lave

lav


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger