Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Đồng dạng   Phụ thuộc   Da và når    

7    Liên từ

7.0 Định nghĩa

Liên từ là tiếng dùng để liên kết các từ, các thành phần câu, và các mệnh đề với nhau.

Drengen og pigen leger sammen. Bé trai bé gái đang đùa giỡn với nhau.
Drengen leger, mens pigen ser på. Bé trai đang chơi banh, trong khi bé gái đứng coi

Có hai thứ liên từ: Liên từ đồng dạng liên từ phụ thuộc.

Những câu   hỏi rõ nghĩa

7 Bindeord

7.0 Definition

Bindeord er ord, som forbinder ord, led og sætninger.

Drengen og pigen leger sammen.
Drengen leger, mens pigen ser på.

Bindeord opdeles i sideordningsbindeord og underordnings­bindeord.

Forståelses-spørgsmål Øvelser