Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Trực tiếp   Đảo ngược   Mệnh đề phụ   Vị trí của túc từ trực tiếp   Vị trí củatúc từ gián tiếp   Vị trí củatỉnh từ   Vị trí của trạng từ    

8  Phép đặt câu

8.0 Định nghĩa

Phép đặt câu có nghĩa là cách cấu trúc một câu văn.

hép đặt câu trong tiếng đan được cố định. Vì thế người ta không thể đảo lộn các thành phần trong mệnh đề một cách tùy tiện như ở một số ngôn ngữ khác.

Đối chiếu:
Phép đặt câu trong tiếng việt cũng rất chặc chẽ.

Những câu   hỏi rõ nghĩa

8 Ordstilling

8.0 Definition

Ordstilling betyder sætningsbygning.

På dansk er ordstillingen fast. Man kan ikke flytte ordene så frit rundt i sætningen, som man kan på nogle andre sprog.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger