Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Trực tiếp   Sở hữu đại danh từ   Phản thân sở hữu   Mệnh đề trong câu   Nghi vấn   Chỉ định      

3 Đại danh từ

3.0 Định nghĩa

Đại danh từ là tiếng dùng thay cho danh từ và tên gọi.

Børnene leger. Những đứa nhỏ đang đùa giỡn.
De leger. Chúng nó đang đùa giỡn.
Maria kommer fra Tanzania. Maria từ Tazania đến.
Hun kommer fra Tanzania. Cô ấy từ Tazania đến.


Những câu   hỏi rõ nghĩa

3 Stedord

3.0 Definition

Stedord står i stedet for navneord og navne.

Børnene leger.
De leger.
Maria kommer fra Tanzania.
Hun kommer fra Tanzania.

Forståelses-spørgsmål Øvelser