Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Nơi chốn   Thời gian   Cụm từ cố định   Thể thuộc cách  

6  Giới từ

6.0 Định nghĩa

Giới từ là tiếng để chỉ mối liên hệ giữa những tiếng nơi chốn, đồ vật, người, thời điểm và là thành phần của cụm từ cố định.

Sau đây là những giới từ: i, på, fra, over, under, ved, for, efter, om, med, af, hos, gennem, mod, bag, foran, forbi, før, imod, inden, langs, mellem, omkring, uden.

Những câu   hỏi rõ nghĩa

6 Forholdsord

6.0 Definition

Forholdsord fortæller om forhold mellem steder, ting, personer, tidspunkter og indgår i faste udtryk.

Følgende ord er forholdsord: i,, til, fra, over, under, ved, for, efter, om, med, af, ad, hos, gennem, mod, bag, foran, forbi, før, imod, inden, langs, mellem, omkring, uden.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger