Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Trực tiếp   Đảo ngược   Mệnh đề phụ   Vị trí của túc từ trực tiếp   Vị trí củatúc từ gián tiếp   Vị trí củatỉnh từ   Vị trí của trạng từ    

8Phép đặt câu

8.6 Vị trí tính từ trong mệnh đề

Tính từ kết hợp với từ mà nó mô tả.

Jeg har en gammel hund.   Tôi con chó già..
x o   –>   x o     <–

Nếu tính từ dùng như một thành phần bổ túc cho chủ từ (xem bài tự điển nhỏ), thì nó coi như một thành phần độc lập.

Hunden er gammel.   Con chó thì gìa..
x o Ä   x   o Ä

Đối chiếu:
Trong tiếng việt tính từ luôn luôn đứng sau danh từ.

Những câu   hỏi rõ nghĩa

Untitled Document

8 Ordstilling

8.6 Tillægsordets plads i sætningen

Tillægsordet lægger sig til det ord, som det beskriver.

Jeg har en gammel hund.
x o  
–>

Når tillægsordet står som omsagnsled til grundled (se Minileksikon), står tillægsordet som et selvstændigt led.

Hunden er gammel.
x o Ä

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger