Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Trực tiếp   Đảo ngược   Mệnh đề phụ   Vị trí của túc từ trực tiếp   Vị trí củatúc từ gián tiếp   Vị trí củatỉnh từ   Vị trí của trạng từ    

8  Phép đặt câu

8.1 Định nghĩa

Trong một mệnh đề thường tối thiểu phải có hai vế, đó là vế chủ từ (x) và vế động từ (o) vì hai vế đó quan trọng nhất trong mệnh đề vì chỉ cần hai vế đó cũng đủ lập thành một mệnh đề. Chủ từ là tiếng chỉ người hay đồ vật, đứng làm chủ hành động mà động từ diễn tả (xem bài Tự điển nhỏ).

Trong cách cấu trúc câu văn thông thường, thì chủ từ luôn đứng trước động từ. Được gọi là phép đặt câu trực tiếp.

Manden sover.   Người đàn ông đang. ngủ.
x o     x     o

Han spiser.   đang ăn.
x o   x   o

Đối chiếu:
Trong tiếng việt người ta thường dùng câu trực tiếp.


Những câu   hỏi rõ nghĩa

8 Ordstilling

8.1 Ligefrem ordstilling

Sætningen skal normalt indeholde mindst to led, nemlig grundled (x) og udsagnsled (o). De to led er sætningens vigtigste led, fordi de danner selve sætningen. Et grundled er den person eller ting som udfører handlingen, som udsagnsleddet beskriver (se Minileksikon).

I almindelig sætningsbygning kommer grundleddet foran udsagns­leddet. Det kaldes ligefrem ordstilling.

Manden   sover.  
x o  

Han   spiser.        
x o        

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger