Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Trực tiếp   Đảo ngược   Mệnh đề phụ   Vị trí của túc từ trực tiếp   Vị trí củatúc từ gián tiếp   Vị trí củatỉnh từ   Vị trí của trạng từ    

8  Phép đặt câu

8.4 Phép đặt câu trong mệnh đề với túc từ trực tiếp

Tức từ trực tiếp là những danh từ hoặc là những danh từ hóa, dùng để bổ túc mệnh đề thêm trọn nghĩa. Trong mệnh đề với cách đặt câu trực tiếp thì túc từ trực tiếp (A) đứng sau chủ từ (x) và động từ (o). Nếu muốn làm nỗi bật cái nghĩa túc từ trực tiếp, thì người ta đảo ngược tiếng túc từ ấy lên đầu mệnh đề.

Phép đặt câu trực tiếp:

Anna købte en ny bil.   Anna đã mua chiếc xe. hơi mới.
x o   x   o

Phép đảo ngược động từ:

En ny bil købte Anna.   Anna đã mua chiếc xe. hơi mới.
o x   x   o

Đối chiếu:
Trong tiếng việt túc từ trực tiếp thường đứng sau chủ từ và động từ.

Những câu   hỏi rõ nghĩa

8 Ordstilling

8.4 Ordstilling i sætninger med genstandsled

Genstandsled er et navneord eller et navneagtigt ord, der gøres noget ved i en sætning. Genstandsled (∆) står efter grundled (x) og udsagnsled (o) i sætninger med ligefrem ordstilling. Hvis man vil fremhæve genstandsleddet, står det først i sætningen, og der bliver omvendt ordstilling.

Ligefrem ordstilling:

Anna købte en ny bil.
x o

Omvendt ordstilling:

En ny bil købte Anna.
o x

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger