Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Trực tiếp   Đảo ngược   Mệnh đề phụ   Vị trí của túc từ trực tiếp   Vị trí củatúc từ gián tiếp   Vị trí củatỉnh từ   Vị trí của trạng từ    

8Phép đặt câu

8.5 Phép đặt câu trong mệnh đề với túc từ gián tiếp

Gián tiếp túc từ ( ) là thành phần trong mệnh đề, để chỉ người nào hoặc một sự việc nào đó sẽ được thi hành cho. Chỉ có một túc từ gián tiếp, nếu cũng có một túc từ trực tiếp trong mệnh đề.
Trong một mệnh đề với cách đặt câu trực tiếp, thì túc từ gián tiếp đứng sau chủ từ (x) và động từ (o) và đứng trước túc từ trực tiếp (A).Nếu muốn làm nỗi bật cái nghĩa túc từ gián tiếp, thì người ta đặt túc từ ấy lên đầu mệnh đề.
                                              
Phép đặt câu trực tiếp:

Pigen giver ham en bog.   gái đưa cho anh ấy cuốn. sách
x o   x   o    

Phép đảo ngược động từ:

Ham giver pigen en bog.   gái đưa cuốn sách cho anh ấy
o x   x   o    

Đối chiếu:
Trong tiếng việt, vị trí túc từ gián tiếp không đứng cố định trong mệnh đề.

Những câu   hỏi rõ nghĩa

8 Ordstilling

8.5 Ordstilling i sætninger med hensynsled

Hensynsleddet () er leddet i sætningen for hvem noget gøres. Der er kun et hensynsled, hvis der også er et genstandsled i sætningen. Hensynsleddet står efter grundleddet (x) og udsagnsleddet (o) og foran genstandsleddet (∆) i sætninger med ligefrem ordstilling. Hvis man vil fremhæve hensynsleddet, står det først i sætningen, og der bliver omvendt ordstilling.

Ligefrem ordstilling:

Pigen giver ham en bog.
x o

Omvendt ordstilling:

Ham giver pigen en bog.
o x

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger