Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Trực tiếp   Sở hữu đại danh từ   Phản thân sở hữu   Mệnh đề trong câu   Nghi vấn   Chỉ định      

3 Đại danh từ

3.1 Nhân vật đại danh từ

Nhân vật đại danh từ được dùng để chỉ về người hay đồ vật. Trong một mệnh đề cần thiết phải có chủ từ, vì động từ không biến cách theo ngôi (xem 1. Động từ). Nếu trong mệnh đề không có danh từ hay tên gọi, thì ta phải nhớ dùng một tiếng đại danh từ.

Jeg kommer for sent. Tôi đến trể.
Den er stor. Cái này thì lớn.
Han lærer dansk. Anh ta đang học tiếng đan.

De is used in formal situations, and when we are being polite. It is always written with a capital D in the 2nd. person singular. I, in the 2nd. person plural, is also written with a capital I.

Nhân vật đại danh từ

Đại danh từ

Số ít

Số nhiều

Ngôi thứ nhất

jeg

Vi

Ngôi thứ hai

du

I

Ngôi thứ ba

han, hun, den, det

De

De người ta dùng để tỏ lịch sự, xã giao. De luôn luôn được viết hoa ở ngôi thứ hai số ít. Và I ở ngôi hai số nhiều cũng viết hoa.

Đối chiếu:
Những tiếng đại danh từ trong tiếng đan và tiếng việt chính yếu là khác nhau. Trong tiếng việt, việc xử dụng đại danh từ để xưng hô cho đúng là rất quan trọng, và phức tạp.
Việc xử dụng đại danh từ phụ thuộc vào: quan hệ thân thuộc, tuổi tác và vị trí trong xã hội. Cũng như nam hay nữ (giống đực, giống cái) dạng số nhiều hay số ít.

Đứa nhỏ nói với ba của nó:

1. Con đợi ba.

Đứa con trai nói với bạn của nó:

1. Tao đợi mày.

Người chống nói với người vợ mình:
Anh đợi em.
                
Bác tài xế nói với người hành khách của ông ta:
- Tôi đợi ông.

Những câu   hỏi rõ nghĩa

3 Stedord

3.1 Personlige stedord

Personlige stedord bruges, når man fortæller om personer eller ting. Det er nødvendigt med et grundled i sætningen, fordi udsagnsord ikke bøjes i personer (se 1. Udsagnsord). Hvis der ikke er et navne­ord eller et navn, skal man huske at bruge et personligt stedord.

Jeg kommer for sent.
Den er stor.
Han lærer dansk.

Personlige stedord

Person

Ental

Flertal

1. person

jeg

vi

2. person

du

I

3. person

han, hun, den, det

de

De bruger man, når man er høflig. Det skrives altid med stort D i 2. person ental. I i 2. person flertal skrives også med stort.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger