Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Mạo từ   Số ít   Số nhiều   Tiếp vĩ ngữ   Ngọai lệ   Sở hữu cách        

2 Danh từ

2.5   Ngọai lệ

Có nhiều lọai danh từ bất quy tắc. Không có nguyên tắc nào để chia những danh từ bất quy tắc đó.

Ngọai trừ có ba lọai thông thường nhất là:

Danh từ mà từ cùng giống nhau ở thể không xác định số ít và không xác định số nhiều.
Danh từ thay đổi nguyên âm ở số nhiều.
Danh từ gấp đôi phụ âm khi có nguyên âm ngắn.

Danh từ bất quy tắc

Số ít

Số nhiều

Không xác định

Xác định

Không xác định

Xác định

en ting

tingen

ting

tingene

et barn

barnet

børn

børnene

en kop

koppen

kopper

kopperne

Những câu   hỏi rõ nghĩa

2 Navneord

2.5 Undtagelser

Der er mange navneord, som er uregelmæssige. Der er ingen regler for de uregelmæssige navneords bøjning. De tre mest almindelige undtagelser er:

Navneord som hedder det samme i ubestemt ental og ubestemt flertal.

Navneord som skifter selvlyd i flertal.

Navneord som får dobbelt medlyd når selvlyden er kort.

Uregelmæssige navneord

Ental

Flertal

Ubestemt

Bestemt

Ubestemt

Bestemt

en ting

tingen

ting

tingene

et barn

barnet

børn

børnene

en kop

koppen

kopper

kopperne


Forståelses-spørgsmål Øvelser