Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Mạo từ   Số ít   Số nhiều   Tiếp vĩ ngữ   Ngọai lệ   Sở hữu cách        

2 Danh từ

2.4 Tận cùng ở số nhiều

Có hai lọai tận cùng khác nhau ở số nhiều.
Nếu từ một âm tiết, theo nguyên tắc tận cùng là –e ở lọai không xác định và –ene ở lọai xác định.

Nếu từ có hai hoặc nhiều âm tiết, thì tận cùng sẽ là –er ở lọai không xác định và –erne ở lọai xác định.

Danh từ số nhiều

Không xác định

Xác định

aviser

aviserne

haver

haverne

huse

husene

drenge

drengene

Đối chiếu:
Để biết một danh từ số nhiều, người ta dùng một trạng từ nhiều đặt trước mạo từ và danh từ.

Nhiều cái ghế
Nhiều con chó

Những câu   hỏi rõ nghĩa

2 Navneord

2.4 Endelser i flertal

Der er to forskellige endelser i flertal.

Hvis ordet har én stavelse, ender det som regel på -e i ubestemt form og -ene i bestemt form.

Hvis ordet har to eller flere stavelser, ender ordet på -er i ubestemt form og -erne i bestemt form.

Navneord i flertal

Ubestemt

Bestemt

aviser

aviserne

haver

haverne

huse

husene

drenge

drengene


Forståelses-spørgsmål Sammenligninger