Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Mạo từ   Số ít   Số nhiều   Tiếp vĩ ngữ   Ngọai lệ   Sở hữu cách        

2 Danh từ

2.3 Danh từ số nhiều

Đa số danh từ đều có hình dạng số nhiều. Dạng số nhiều giống như dạng số ít cũng có lọai không xác định và lọai xác định.

Huse bliver repareret. Nhiều cái nhà được sửa sang lại.
Drenge larmer altid. Nhiều con trai hay làm ồn.
Husene bliver repareret. Nhiều cái nhà được sửa sang lại.
Drengene larmer altid. Nhiều con trai hay làm ồn.

Đối chiếu:

Trong tiếng việt không phân biệt lọai xác định hay lọai không xác định ở dạng số nhiều.

Những câu   hỏi rõ nghĩa

2 Navneord

2.3 Navneord i flertal

De fleste navneord har en flertalsform. Flertal har ligesom ental en ubestemt og en bestemt form.

Huse bliver repareret.
Drenge larmer altid.
Husene bliver repareret.
Drengene larmer altid.

Øvelser Sammenligninger