Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Mạo từ   Số ít   Số nhiều   Tiếp vĩ ngữ   Ngọai lệ   Sở hữu cách        

2 Danh từ

2.2 Danh từ số ít

Có hai thể ở dạng số ít: không xác định xác định.

Thể không xác định là những danh từ chưa được xác định rõ ràng.

En dreng larmer altid. Con trai hay làm ồn.
Et hus bliver repareret. Cái nhà được sửa chữa lại.

Thể xác định là những danh từ đã được xác định rõ ràng.

Drengen larmer altid. Con trai hay làm ồn.
Huset bliver repareret. Cái nhà được sửa chữa lại.

Với từ -n ở thể xác định thì đằng cuối là –en

Nếu từ tận cùng là –e thì chỉ thêm –n đằng cuối.

Với từ -t ở thể xác định thì đằng cuối là –et

Nếu từ tận cùng là –e thì chỉ thêm –t đằng cuối.

Danh từ số ít

Không xác định

Xác định

en avis

avisen

en have

haven

et hus

huset

et værelse

værelset

Đối chiếu:
Trong tiếng việt không phân biệt lọai xác định hay không xác định ở dạng số ít.

con trai
cái bàn

Những câu   hỏi rõ nghĩa

2 Navneord

2.2 Navneord i ental

I ental er der to former: ubestemt og bestemt.

I ubestemt form er navneordet ubekendt.

En dreng larmer altid.
Et hus bliver repareret.

I bestemt form er navneordet kendt.

Drengen larmer altid.
Huset bliver repareret.

Ved n-ord i bestemt form er endelsen -en.

Hvis ordet derimod ender på -e, er endelsen kun -n.

Ved t-ord i bestemt form er endelsen -et.

Hvis ordet derimod ender på -e, er endelsen kun -t.

Navneord i ental

Ubestemt

Bestemt

en avis

avisen

en have

haven

et hus

huset

et værelse

værelset


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger