Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Aina ya kiarifa   Aina ya amri   Wakati uliopo   Wakati uliopita   Kabla ya wakati uliopo   Wakati ujao   -A kutendewa   Aina ya tendo  

1  Tendo

1.5 Kabla ya wakati uliopo

Kabla ya wakati uliopo huelezea kitu ambacho kimetokea na hakiendelei, lakini kina maana sasa.

Pigen har spist.

Msichana amekula.

Jeg har boet i Danmark i 6 år.

Nimeishi Danmark kwa miaka 6.

Kabla ya wakati uliopo huunganisha tendo kwa har au er na tendo halisi linalofuatia huishia na -te au -t. Tendo halisi ambalo huishia hivyo huitwa aina fupi ya sifa. Aina hii hutumika karibia sawa na nyongeza na hutumika pia kwenye aina ya -w- (ang. 1.7 Aina ya
-w-).

Pigen har spist.

Msichana amekuala.

Det er begyndt at regne.

Mvua imeanza kunyesha.

Jeg har boet 5 år i Danmark.

Nimeishi miaka 5 Danmark.

Vi eret.

Tumekwenda.

 

Ulinganisho:
Kwa kiswahili kabla ya wakati uliopo huongezea me- mwanzoni mwa tendo halisi. Zaidi ya me- huanza na: ni, u, n.k. kutegemeana na watu tofauti.

Nimekula.
Umekula.

Maswali ya ufahamu

1 Udsagnsord

1.5 Førnutid

Førnutid fortæller om noget, som er sket og er en afsluttet handling, men som også har betydning nu.

Pigen har spist.
Jeg har boet i Danmark i 6 år.

Førnutid dannes af udsagnsordene har eller er og udsagnsordets grundform tilføjet endelsen -et eller -t. Udsagnsordets grundform med endelse kaldes kort tillægsform. Formen kan bruges næsten som et tillægsord og bruges også i passiv (se 1.7 Passiv).

Pigen har spist.
Det er begyndt at regne.
Jeg har boet 5 år i Danmark.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger