Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Nakala   Umoja   Wingi   Mwisho   Jambo la pekee   Kumiliki        

2  Majina

2.0 Ubainisho

Majina ni jina la mahali, watu, vitu na ambavyo vinaonekana au haziwezi kushikika.

hund, hus, land, ro, mbwa, nyumba, nchi, shwari,
liv, fred maisha, amani


Maswali ya ufahamu

2 Navneord

2.0 Definition

Navneord er navne på steder, personer, ting og begreber, som er konkrete eller abstrakte.

hund, hus, land, ro,
liv, fred

Forståelses-spørgsmål Øvelser