Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Patanisha   Weka chini   Tangu na lini    

7  Maneno ya kuunga

7.0 Ubainisho

Maneno ya kuunga ni maneno ambayo huunganisha maneno, somo, na fungu la maneno.

Drengen og pigen leger sammen.

Wavulana na wasichana wanacheza pamoja.

Drengen leger, mens pigen ser på.

Wavulana wanacheza wakati wasichana wanaangalia.

Maneno ya kuunga yanagawanyika kwenye mpango wa maneno ya kuunga kwa kulingana na
mpango wa maneno ya kuunga kwa kutolingana.

Maswali ya ufahamu

7 Bindeord

7.0 Definition

Bindeord er ord, som forbinder ord, led og sætninger.

Drengen og pigen leger sammen.
Drengen leger, mens pigen ser på.

Bindeord opdeles i sideordningsbindeord og underordnings­bindeord.

Forståelses-spørgsmål Øvelser