Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Mwenyewe   Badala ya jina la kumiliki   Kuondosha   Kiunganishi katika sentensi   Kuuliza   Rejezea      

3  Badala ya jina

3.0 Ubainisho

Badala ya jina ni jina linalosimama badala ya aina ya jina na jina lenyewe.

Børnene leger.

Watoto wanacheza.

De leger.

Wanacheza.

Maria kommer fra Tanzania.

Maria anatoka Tanzania.

Hun kommer fra Tanzania.

Anatoka Tanzania.Maswali ya ufahamu

3 Stedord

3.0 Definition

Stedord står i stedet for navneord og navne.

Børnene leger.
De leger.
Maria kommer fra Tanzania.
Hun kommer fra Tanzania.

Forståelses-spørgsmål Øvelser