Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Nơi chốn   Thời gian   Cụm từ cố định   Thể thuộc cách  

6  Giới từ

6.3 Sự liên hệ giới từ trong cụm từ cố định

Đáng tiếc không có một quy tắc rõ ràng nào cả, để khi nào thì người ta xử dụng những giới từ khác nhau trong cụm từ cố định của nó.

Han er under uddannelse. Anh ta đang học ngành nghề.
Han går i skole. Anh ta đang đi học.
Han går kursus. Anh ta đang dự khóa học.
Han er i jobtilbud. Anh ta đang làm jobtilbud.

Những câu   hỏi rõ nghĩa

6 Forholdsord

6.3 Forholdsord i forbindelse med faste udtryk

Der er desværre ingen faste regler for, hvornår man bruger de forskellige forholdsord i faste udtryk.

Han er under uddannelse.
Han går i skole.
Han går kursus.
Han er i jobtilbud.

Øvelser Sammenligninger