Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Nơi chốn   Thời gian   Cụm từ cố định   Thể thuộc cách  

6  Giới từ

6.2 Sự liên hệ giới từ chỉ thời gian

Giới từ được dùng khi người ta muốn để diễn tả một thời điểm xác định hoặc một giai đọan.

Klokken er ti minutter over fem. Năm giờ mười.
Om lørdagen går jeg altid en tur. Tôi thường dạo chơi vào thứ bẩy.

INếu hỏi thời gian bao lâu, thì người ta luôn luôn phài dùng i.

Jeg har boet i Danmark i 6 år. Tôi đã ở Đan-mạch được 6 năm

Nếu hỏi tốc độ nhanh như thế nào, thì người ta luôn luôn  dùng på.

Han kan løbe 1 km 10 minutter. Anh ta có thể chạy 1 cây số trong 10 phút.

Những câu   hỏi rõ nghĩa

6 Forholdsord

6.2 Forholdsord i forbindelse med tidspunkter

Forholdsord bruges, når man beskriver et bestemt tidspunkt eller en periode.

Klokken er ti minutter over fem.
Om lørdagen går jeg altid en tur.

Hvis man kan spørge med hvor længe, bruger man altid i.

Jeg har boet i Danmark i 6 år.

Hvis man kan spørge med hvor hurtigt, bruger man altid .

Han kan løbe 1 km 10 minutter.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger