Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Nơi chốn   Thời gian   Cụm từ cố định   Thể thuộc cách  

6  Giới từ

6.1 Sự liên hệ giới từ chỉ nơi chốn

Giới từ mô tả cho biết địa điểm của đồ vật hay người hiện diện Giới từ còn có thể diễn tả phương hướng và di động của người hay đồ vật.

Pungen ligger i min taske. Cái ví nằm trong túi xách của tôi.
Avisen ligger bordet. Tờ báo nằm trên bàn.
Han bor hos sin mor. Nó ở với mẹ của nó.
Han rejste til København. Chàng đã du lịch bên København.

Những câu   hỏi rõ nghĩa

 

6 Forholdsord

6.1 Forholdsord i forbindelse med steder

Forholdsord fortæller, hvor ting eller personer er i forhold til steder. Forholdsord kan også fortælle i hvilken retning ting eller personer bevæger sig.

Pungen ligger i min taske.
Avisen ligger bordet.
Han bor hos sin mor.
Han rejste til København.

Øvelser Sammenligninger