Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Thực   Giả   Thể dài /ngắn   Cấp so sánh  

5  Trạng từ

5.4 Cấp so sánh trạng từ

Một số trạng từ có lọai so sánh tương đối và so sánh tuyệt đối, được dùng để đối chiếu nhau.

Jeg vil helst have kaffe. Tôi thích uống cà-phê nhất.

Cấp so sánh trạng từ

Thân từ

So sánh tương đối

So sánh tuyệt đối

lange

længere

længst

gerne

hellere

helst

ofte

oftere

oftest

Đối chiếu:
Trạng từ được dùng so sánh như tính từ. Để thành lập dạng so sánh tương đối người ta đặt từ hơn sau trạng từ và từ nhất sau trạng từ ở dạng so sánh tuyệt đối.

Thân từ:  nhanh
So sánh tương đối: nhanh hơn
So sánh tuyệt đối: nhanh nhất

Những câu   hỏi rõ nghĩa

5 Biord

5.4 Gradbøjning af biord

Nogle biord har en slags højere og højeste grad, som bruges, når man sammenligner.

Jeg vil helst have kaffe.

Gradbøjning

Grundform

Højere grad

Højeste grad

lange

længere

længst

gerne

hellere

helst

ofte

oftere

oftest


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger