Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Thực   Giả   Thể dài /ngắn   Cấp so sánh  

5  Trạng từ

5.2  Trạng từ gỉa

Trạng từ gỉa là giới từ hay tính từ, chúng cũng được dùng như là trạng từ.

Là giới từ:

Der står indgang døren. Trên cửa ghi lối vào.

Là trạng từ:

Jeg ringede . Tôi đã bấm chuông.

Một vài trạng từ cũng là tính từ. Lọai trạng từ nầy mô tả cách thức ở tiếng chủ từ. chúng được gọi là trạng từ chỉ thể cách, luôn tận cùng bằng –t.

Han smilede venligt. Chàng cười thân thiện.
Han udtrykte sig meget personligt. Chàng bày tỏ rất là thành thực.
Bilen kørte hurtigt. Chiếc xe hơi chạy nhanh.

Đối chiếu:
Trong tiếng việt người ta cũng có thể dùng tính từ như trạng từ.

Những câu   hỏi rõ nghĩa

5 Biord

5.2 Uægte biord

Uægte biord er forholdsord eller tillægsord, der også bruges som biord.

Som forholdsord:

Der står indgang døren.

Som biord:

Jeg ringede .

Nogle biord er også tillægsord. Denne type biord beskriver, hvor­­dan noget sker. De kaldes også mådesbiord. Biord, som beskriver den måde noget sker på, ender altid på -t.

Han smilede venligt.
Han udtrykte sig meget personligt.
Bilen kørte hurtigt.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger