Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Thực   Giả   Thể dài /ngắn   Cấp so sánh  

5  Trạng từ

5.3 Trạng từ - hai dạng

Một số trạng từ có hai dạng: dạng dài và ngắn. Dạng dài được dùng kết hợp với động từ để chỉ sự việc xảy ra tại cùng một điểm.

Yves går ude i haven. Yves đang đi ở ngòai vườn.
Annette spiser inde i stuen.

Anette đang ăn ở trong phòng khách.

Katten ligger oppe på bordet.

Con mèo đang nằm trên bàn bordet.

Người ta dùng dạng ngắn để chỉ sự di chuyển của người hay vật từ chỗ nầy sang chỗ khác.

Yves kommer ud og løber. Yves đang đi ở ngòai vườn.
Annette løber ind i stuen.

Anette đang chạy vào phòng khách.

Katten kravler op i træet. Con mèo đang trèo lên cây.

Trạng từ - hai dạng

Dạng dài

Dạng ngắn

ude

ud

inde

ind

oppe

op

Đối chiếu:
Bên tiếng việt cũng phân biệt trạng từ chỉ sự di chuyển từ chỗ nầy sang chỗ khác hoặc di động hay bất động tại cùng một chỗ.

Những câu   hỏi rõ nghĩa

5 Biord

5.3 Biordets to former

Nogle biord har en lang og en kort form. Den lange form bruger man i forbindelse med udsagnsord, der foregår på et og samme sted.

Yves går ude i haven.
Annette spiser inde i stuen.
Katten ligger oppe på bordet.

Den korte form bruger man, når man taler om noget eller nogen, der bevæger sig fra et sted til et andet.

Yves kommer ud og løber
Annette løber ind i stuen.
Katten kravler op i træet .

Biordets to former

Lang form

Kort form

ude

ud

inde

ind

oppe

op


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger