Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Chia   Cấp so sánh   Bất quy tắc    

4  Tính từ

4.2  Cấp so sánh tính từ

Đa số tính từ đều có thể biến cách được. Có nghĩa là dưới mọi hình dạng nào, tính từ đều có thể dùng so sánh được với nhau.

Danmark er et koldt land. Đan-mạch là một nước lạnh lẽo.
Norge er koldere end Danmark. Na-uy  còn lạnh hơn so với Đan-mạch.
Grønland er koldest. Thanh-đảo thì lạnh nhất.

Tính từ được thêm –ere hay –re ở thể so sánh tương đối và –est hay –st ở thể so sánh tuyệt đối.

Cấp so sánh tính từ

Thân từ

So sánh tương đối

So sánh tuyệt đối

kold

koldere

koldest

pæn

pænere

pænest

varm

varmere

varmest

Những tính từ nào có nhiều âm tiết, hoặc là một tính động từ (xem 1.5 Quá khứ kép) của động từ, thì hầu như không phải thêm gì đằng cuối ở dạng so sánh, nhưng bằng cách đặt meremest trước thân từ.

Jeg er sulten. Tôi đói.
Han er mere sulten end mig. Nó còn đói hơn tôi
Hun er mest sulten. Cô kia thì đói nhất.
Jeg er interesseret i popmusik. Tôi thích nghe nhạc pop
Hun er mere interesseret i rockmusik. Nàng thích nghe nhạc Rốc hơn.
De er mest interesseret i klassisk musik. Họ thích nghe nhạc cổ điển nhất..

Cấp so sánh tính từ

Thân từ

So sánh tương đối

So sánh tuyệt đối

fremmed

mere fremmed

mest fremmed

interesseret

mere interesseret

mest interesseret

Đối chiếu:
Trong tiếng việt, phép so sánh tính từ được thành lập bằng cách đặt từ hơn sau tính từ ở dạng so sánh tương đối và từ nhất sau tính từ ở dạng so sánh tuyệt đối.

Những câu   hỏi rõ nghĩa

4 Tillægsord

4.2 Gradbøjning af tillægsord

De fleste tillægsord kan gradbøjes. Det betyder, at tillægsordet be­skri­ver forskellige grader, som kan sammenlignes.

Danmark er et koldt land.
Norge er koldere end Danmark.
Grønland er koldest.

Tillægsord tilføjer -ere eller -re i højere grad og -est eller -st i højeste grad.

Tillægsords gradbøjning

Grundform

Højere grad

Højeste grad

kold

koldere

koldest

pæn

pænere

pænest

varm

varmere

varmest

De tillægsord, som har flere stavelser, eller er en tillægsform (se 1.5 Førnutid) af et udsagnsord, gradbøjes for det meste ikke ved at tilføje endelser, men ved at der sættes mere og mest foran grund­formen.

Jeg er sulten.
Han er mere sulten end mig.
Hun er mest sulten.
Jeg er interesseret i popmusik.
Hun er mere interesseret i rockmusik.
De er mest interesseret i klassisk musik.

Tillægsords gradbøjning

Grundform

Højere grad

Højeste grad

fremmed

mere fremmed

mest fremmed

interesseret

mere interesseret

mest interesseret


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger