Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Chia   Cấp so sánh   Bất quy tắc    

4  Tính từ

4.1  Cách chia tính từ

Tính từ được biến cách giống như danh từ. Chúng phụ thuộc vào từ -n hay từ -t, vào số và sự xác định.

Ở thể không xác định của những từ -n , thì đằng cuối của những tính từ này không thêm gì cả, nhưng theo nguyên tắc phải thêm –t ở từ -t, -esố nhiều và thể xác định.

Tận cùng của tính từ

Không xác định

xác định

Từ -n

Từ -t

Số nhiều

Mọi hình thể

pæn

pænt

pæne

pæne

stor

stort

store

store

Một vài tính từ đặc biệt không phải thêm –t ở từ -t

et fransk produkt

Đối chiếu:
Trong tiếng việt tính từ không biến đổi hình dạng bất kể về số hoặc về giống hay sự xác định.

Những câu   hỏi rõ nghĩa

 

4 Tillægsord

4.1 Tillægsords bøjning

Tillægsord bøjes ligesom de navneord, de beskriver. De bøjes således efter n-ord, t-ord, tal og bestemthed.

Tillægsord har ingen endelse ved ubestemt n-ord, men tilføjer som regel -t ved t-ord, -e i flertal og bestemt form.

Tillægsords endelse

Ubestemt

Bestemt

n-ord

t-ord

Flertal

Alle former

pæn

pænt

pæne

pæne

stor

stort

store

store

Enkelte tillægsord tilføjer ikke -t ved t-ord.

et fransk produkt


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger