Trang chủ
Giới thịệu Chọn tiếng Những câu   hỏi rõ nghĩa Bài tập Tự điển nhỏMục lục Văn phạm In
Động từ Danh từ Đại danh từ Tỉnh từ Trạng từ Giới từ Liên từ Phép đặt câu
Định nghĩa   Đồng dạng   Phụ thuộc   Da và når    

7    Liên từ

7.3 Cách dùng når và da

Trong một mệnh đề, để chỉ việc gì xảy ra có một lần ở quá khứ thì người ta dùng da. Còn nếu xảy ra nhiều lần thì dùng når.

Jeg købte en bil, da jeg var i Silkeborg.

Tôi đã mua chiếc xe hơi, khi tôi còn ở Silkeborg.

Vi spiste altid kartofler, når vi besøgte min mor.

chúng tôi thường ăn khoai tây,khi chúng tôi đến thăm mẹ tôi.

Når cũng được dùng ở thì hiện tại và tương lai.

Han går i seng, når han er søvnig. Nó đi ngủ, khi nó buồn ngủ
Jeg skal købe en jakke, når jeg får penge.

Tôi sẽ mua chiếc áo khóac khi tôi có tiền.

Đối chiếu:
Trong tiếng việt liên từ khi được dùng tương tự như danår. Khi dược dùng ở mọi thời gian.

Những câu   hỏi rõ nghĩa

7 Bindeord

7.3 Brug af når og da

Hvis sætningen er i datid, og handlingen skete én gang, bruger man da. Hvis handlingen skete flere gange, bruger man når.

Jeg købte en bil, da jeg var i Silkeborg.
Vi spiste altid kartofler, når vi besøgte min mor.

Når bruges også i nutid og fremtid.

Han går i seng, når han er søvnig.
Jeg skal købe en jakke, når jeg får penge.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger