Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Kwenda sawa   Kinyume   Maneno yenye maana ndogo   Sehemu ya elekezo dhahiri   Sehemu ya mafumbo   Sehemu ya neno la sifa   Sehemu ya neno elezi    

8  Mpangilio wa maneno

8.3 Mpangilio wa maneno kwenye fungu nusu la maneno

Fungu kuu la maneno ni fungu la maneno ambalo halitegemei fungu lingine la maneno. Fungu kuu la maneno linaweza kusimama lenyewe, lakini linaweza pia kusimama pamoja na fungu lingine kuu la maneno au fungu nusu la maneno.

Fungu nusu la maneno ni fungu la maneno ambalo haliwezi kusimama lenyewe. Fungu hili lina mpangilio wa maneno wa moja kwa moja wakati wote. Ni lazima wakati wote kuwepo na neno la kuunganisha mwanzoni mwa fungu nusu la maneno.

Fungu kuu la maneno:

Peter spiste kage, og bagefter kørte han hjem.
h   h

Peter alikula keki, na baadaye akaendesha nyumbani.
h   h

Fungu kuu na fungu nusu la maneno:

Familien tager ikke på skovtur, hvis det regner.
h b

Familia haitutakwenda kutembea msituni, kama mvua inanyesha.
h b

Kama fungu nusu la maneno linakuja kabla ya fungu kuu la maneno, kunakuwa na upinduaji wa mpangilio wa maneno kwenye fungu kuu la maneno.

Hvis det regner, tager familien ikke på skovtur.
b h

Kama mvua inanyesha, familia haitakwenda kutembea msituni.
b h

Ulinganisho:
Wakati wote kunakuwa na mpangilio wa maneno wa moja kwa moja kwa kiswahili.

Maswali ya ufahamu

8 Ordstilling

8.3 Ordstilling i bisætninger

En hovedsætning er en sætning, der er uafhængig af en anden sæt­ning. En hovedsætning kan stå alene, men den kan også stå sammen med en anden hovedsætning eller en bisætning.

En bisætning er en sætning, der ikke kan stå alene. Bisætningen har altid ligefrem ordstilling. Der skal altid være et bindeord i begyndelsen af bisætningen.

Hovedsætning:

Peter spiste kage, og bagefter kørte han hjem.
h   h

Hovedsætning og bisætning:

Familien tager ikke på skovtur, hvis det regner.
h b

Hvis bisætningen kommer før hovedsætningen, er der omvendt ordstilling i hovedsætningen.

Hvis det regner, tager familien ikke på skovtur.
b h

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger