Startside
Uvod Izaberi jezik Pitanja Vjezbe MinileksikonGramaticki pojmovi Print
Glagoli Imenice Zamjenice Pridjevi Prilozi Prijedlozi Veznici Red riječi
Definition   Infinitiv   Zapovijedni nacin/Imperativ   Sadasnje vrijeme   Proslo vrijeme   Proslo vrijeme/Perfekt   Buduce vrijeme   The passive form   Modalni glagoli/ nacinski glagoli  

Introduction 01

When we are going to learn a new language, the task may seem difficult or even impossible. Where do we begin, and where do we finish? The idea behind Vores fællessprog is to compare the new and unfamiliar language, Danish, with the familiar language, our own mother tongue.


All people have a grammatical knowledge of their own mother tongue. Without thought and without difficulty we apply the rules and structures of our language. When we are going to learn a new language, we often use these rules in the new language automatically. This causes a specific type of mistake that may be avoided if we become familiar with the grammatical rules of the Danish language.

People often do not realize that they have a large grammatical knowledge of their own language. Grammar sounds difficult. It is not something we can appreciate but something we have to learn to reel off by heart. That is not correct. With Vores fællessprog, we wish to de-mystify grammar by comparing the Danish grammar with that of the mother tongue in question. This is done, however, only on a superficial level, for the purpose is not to learn our mother tongue, but to learn Danish. Thus the comparison merely serves the purpose of showing the student that he or she is really treading familiar ground when studying a specific language problem in Danish. Consequently, the comparison focuses on similarities and differences. To enable the teacher to help the individual student in the language lessons even though the teacher herself does not speak the student’s native tongue, the comparison has been translated into Danish.

Indledning 01

Når man skal lære et nyt sprog, kan det føles svært og uoverkommeligt. Hvor skal man begynde og hvor skal man ende? Ideen bag Vores fællessprog er, at sammenligne det nye ukendte – det danske sprog med det velkendte – ens eget modersmål.

Alle mennesker har et grammatisk kendskab til deres eget modersmål. Man anven-der, uden at tænke på det og uden besvær, regler og strukturer i sproget. Når man skal indlære et nyt sprog, bruger man ofte automatisk disse regler i det nye sprog. Det giver en bestemt fejltype, som man kan undgå, hvis man kendte de danske grammatiske regler.

Mennesker er tit ikke klar over, at de har en stor grammatisk viden på deres eget sprog. Grammatik lyder svært. Det er ikke noget, man kan forstå, men noget man skal lære udenad på remser. Det er ikke rigtigt. Vi ønsker med Vores fællessprog at afmystificere grammatik, ved at sammenligne med ens egen grammatik. Det er imid-lertid på et overfladisk niveau, for formålet er ikke at lære sit modersmål men dansk. Sammenligningen er altså kun for at få en oplevelse af, at det her kender man jo godt. Der er således i sammenligningen fokuseret på ligheder og forskelle. For at læ-reren skal kunne hjælpe den enkelte elev i sprogundervisningen, også selvom hun ikke taler det pågældende sprog, er sammenligningen oversat til dansk.