Ukurasa wa kwanza
Utangulizi Chagua lugha Maswali ya ufahamu Mazoezi Zoezi dogoMaana katika sarufi Piga chapa
Tendo Majina Badala ya jina Neno la sifa Kielezi Maneno ya uhusiano Maneno unganishi Mpangilio wa maneno
Ubainisho   Kwenda sawa   Kinyume   Maneno yenye maana ndogo   Sehemu ya elekezo dhahiri   Sehemu ya mafumbo   Sehemu ya neno la sifa   Sehemu ya neno elezi