Mục lục Văn phạm
  1. grad   Positiv 32

Thân từ

  2. grad   Komparativ 31

Tương đối

  3. grad   Superlativ 30 Tuyệt đối
  Aktiv   Aktiv 33 Thể chủ động
  Bestemt   Definit 39 Xác định
  Bindeord   Konjunktion 14 Liên từ
  Biord   Adverbium 38 Trạng từ
  Bydemåde    Imperativ 16 Mệnh lệnh cách
  Datid   Præteritum 36 Thì quá khứ
  Ejestedord   Possessivt 25 Sở hữu đại danh từ
  Endelse   Suffix 26 Tiếp vĩ ngữ
  Ental   Singularis 23 Số ít
  Flertal   Pluralis 24 Số nhiều
  Forholdsord   Præposition 11 Giới từ
  Fremtid   Futurum 37 Thì Tương lai
  Førnutid   Perfektum 12 Hiện tại phân từ (/kép)
  Genstandsled   Objekt 28 Túc từ trực tiếp
  Gradbøjning   komparation 02 Cấp so sánh (/Cách chia)
  Grundled   Subjekt 04 Chủ từ
  Hensynsled   dativobjekt 29 Túc từ gián tiếp
  Henvisende   Refleksivt 03 Chỉ định
  Kendeord   Artikel 15 Mạo từ
  Medlyd   Konsonant 22 Phụ âm
  Mådesudsagnsord   Modalverbum 10 Động từ chỉ thể cách (/Trợ động từ)
  Navnemåde   Infinitiv 18 Nguyên mẫu
  Navneord   Substantiver 05 Danh từ
  Nutid   Præsens 35 Thì Hiện tại
  Omvendt ordstilling   Inversion 07 Đảo ngược động từ
  Ordstilling   Syntaks 21 Phép đặt câu
  Passiv   Passiv 34 Thể Thụ động
  Personlige stedord   Personlige pronominer 20 Nhân vật (đại danh từ)
  Selvlyd   Vokal 17 Nguyên âm
  Spørgende   Interrogativt 19 Nghi vấn
  Stedord   Pronominer 06 Đại danh từ
  Tillægsord   Adjektiver 27 Tỉnh từ
  Ubestemt   Indefinit 13 Không xác định
  Udsagnsled   Verbal 08 Động từ
  Udsagnsord   Verbum 09 Động từ
  Uregelmæssig   Irregulær 01 Bất quy tắc