8  Red riječi

8.3 Red riječi u zavisnim rečenicama

Glavna rečenica je rečenica nezavisna od druge rečenice. Glavna rečenica može da stoji sama, ali također može da stoji sa drugom glavnom ili zavisnom rečenicom.

Zavisna rečenica je rečenica, koja ne može da stoji sama. Zavisna rečenica ima uvijek neposredan red riječi. Na početku  zavisne rečenice treba uvijek da stoji veznik.

Glavna rečenica:

Peter spiste kage, og bagefter kørte han hjem.                  
h   h                  

Peter je pojeo kolač, i poslije se odvezao kući.                  
h   h                  

Glavna rečenica i zavisna rečenica:

Familien tager ikke på skovtur, hvis det regner.                    
h b                    

Porodica ne ide na izlet u šumu, ako pada kiša.                    
h b                    

Ako zavisna rečenica dolazi prije glavne rečenice, onda je obrnuti red riječi u glavnoj rečenici.

Hvis det regner, tager familien ikke på skovtur.                    
b h                    

Ako pada kiša, porodica ne ide na izlet u šumu.                    
b h                    

Poređenje:
U bosanskom,hrvatskom,srpskom jeziku red riječi u zavisnim rečenicama nije drugačiji od reda riječi u glavnim rečenicama. Red riječi u glavnoj rečenici se ne mijenja, iako jedna složena rečenica počinje zavisnom rečenicom.

Pitanja