8  Red riječi

8.0 Definicija

Red riječi znači građa rečenice.
U danskom je red riječi stalan. Ne možemo slobodno premiještati riječi u rečenici kao što to možemo u nekim drugim jezicima.

Poređenje:
U bosanskom,hrvatskom,srpskom jeziku red riječi je relativno slobodan.

Pitanja