5  Prilozi

5.4 Komparacija priloga

Neki prilozi imaju jednu vrstu komparativa i superlativa, koji se koriste kada upoređujemo.

Jeg vil helst have kaffe. Ja bih najradije kafu.

Komparacija

Pozitiv

Komparativ

Superlativ

lange

længere

længst

gerne

hellere

helst

ofte

oftere

oftest

Poređenje:
Prilozi se mijenjaju po stepenu i u bosanskom,hrvatskom,srpskom jeziku. Komparacija priloga je ista kao kod pridjeva.

Pitanja