4  Pridjevi

4.2 Komparacija pridjeva

Većina pridjeva mogu se mijenjati po stepenima. To znači da pridjevi opisuju različite stepene koji mogu da se upoređuju.

Danmark er et koldt land.

Danska je hladna zemlja.

Norge er koldere end Danmark.

Norveška je hladnija od Danske.              

Grønland er koldest.

Gronland je najhladniji.

Na pridjeve se dodaje -ere ili -re u komparativu -est ili -st superlativu.

Komparacija pridjeva

Pozitiv

Komparativ

Superlativ

kold

koldere

koldest

pæn

pænere

pænest

varm

varmere

varmest

Pridjevi koji imaju više slogova, ili su oblici glagolskog pridjeva (pogledaj 1.5 Perfekat), uglavnom se ne mijenjaju dodavanjem nastavka, već se ispred pozitiva pridjeva stavi mere ili mest.

Jeg er sulten Gladan sam
Han er mere sulten end mig. On je gladniji od mene.
Hun er mest sulten. Ona je najgladnija.
   
Jeg er interesseret i popmusik. Ja sam zainteresovan za pop muziku.
Hun er mere interesseret i rockmusik. Ona je više zainteresovana za rok muziku.
De er mest interesseret i klassisk musik. Oni su najviše zainteresovani za klasičnu muziku.

Komparacija prideva

Pozitiv

Komparativ

Superlativ

fremmed

mere fremmed

mest fremmed

interesseret

mere interesseret

mest interesseret

Poređenje:
U bosanskom,hrvatskom,srpskom jeziku kod komparativa pridjeva dodaje se nastavak -iji. U superlativu pridjeva piše se naj- kao prvi slog ispred komparativa. U bosanskom,hrvatskom,srpskom jeziku, isto kao i u danskom, komparacija pridjeva može da se vrši uz korišćenje riječi više i najviše što odgovara u danskom mere i mest. Svršetci komparativnih oblika pridjeva zavise od brojeva, rodova i padeža.

Pitanja