3  Zamjenice

3.2 Prisvojne zamjenice

Prisvojne zamjenice govore o odnosu posjedovanja.

Det er Peters kone.

To je Petrova žena.

Det er hans kone.

To je njegova žena.Prisvojne zamjenice

Lice

Jednina

Množina

1. lice

moj, moja, moje                  

naš, naša, naše

2. lice

tvoj, tvoja, tvoje                  

vaš, vaša, vaše

3. lice

njegov, njegova, njegovo, njen, njena, njeno

njihov, njihova, njihovo

Deres i Jeres je također učtiv način obraćanja. Kada se jeres i deres upotrebljavaju prilikom učtivog obraćanja pišu se sa velikim početnim slovom kao I i De.

Min i din imaju tri oblika:

n- riječ:         min i din
t- riječ:            mit i dit
množina:      mine i dine

en bog       

knjiga                       

Hvor er din bog?

Gdje je tvoja knjiga?

   

et hus        

kuca 

Dit hus er stort.  

Tvoja kuća je velika.

   

børn           

djeca             

Mine børn kommer nu.

Moja djeca dolaze sada.

Poređenje:
Prisvojne zamjenice imaju u bosanskom,hrvatskom,srpskom jeziku različite oblike u zavisnosti od roda, broja i padeža.

Pitanja