1  GLAGOLI

1.6 Buduće vrijeme

Buduće vijeme govori o nečemu, što treba da se dogodi u budućnosti. Buduće vrijeme se gradi od riječi vil ili skal i neodređenog glagolskog oblika ili sa sadašnjim vremenom i priloškom odredbom za vrijeme.

Jeg vil rejse til Amerika.

Ja ću da putujem za Ameriku.

Jeg skal spise.

Ja ću da jedem.

Jeg rejser til Amerika i morgen.

Sutra putujem u Ameriku.

Poređenje:
Buduće vrijeme u bosanskom ,hrvatskom,srpskom jeziku se gradi od pomoćnog glagola htjeti u sadašnjem vremenu i neodređenog glagolskog oblika ili konstrukcijom sa rječicom da.

Posjetićemo Petra.
Mi ćemo da posjetimo Petra.

Pitanja