1  GLAGOLI

1.5 Perfekat

Perfekat govori o nečemu što se dogodilo, to jest to je svršena radnja, koja trenutno također ima značaja.

Pigen har spist. Djevojčica je jela.
Jeg har boet i Danmark i 6 år. Živio sam u Danskoj 6 godina.

Perfekat se gradi od glagola har ili er a na glagolsku osnovu se dodaje nastavak -et ili -t. Glagolska osnova sa nastavcima zove se kratki oblik pridjeva. Taj oblik može da se koristi skoro kao pridjev i koristi se također u pasivnom obliku (pogledaj 1.7 Pasiv).

Pigen har spist.

Djevojčica je jela.

Det er begyndt at regne. Počela je da pada kiša.
Jeg har boet 5 år i Danmark. Živio sam u Danskoj 5 godina.     
Vi er et. Otišli smo.

Poređenje:
U bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku nema razlike između perfekta i prošlog vremena, ali se razlikuju dva različita glagolska vida (aspekta).

Pitanja