1  GLAGOLI

1.1 Neodređeni glagolski oblik

Neodređeni glagolski oblik ne govori o vremenu. Neodređeni glagolski oblik je oblik koji nalazimo u riječnicima.

Neodređeni glagolski oblik se najčešće završava na -e.

blive, skrive, læse, huske

biti, pisati, čitati, pamtiti

Ali imamo također neodređeni glagolski oblik, koji se ne završava na -e.

dø, gå, få, stå, bo umrijeti, ići, dobiti, stajati, stanovati

Poređenje:
U bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku neodređeni glagolski oblik bez ti je polazna tačka za mijenjanje glagola, to je glagolska osnova. Ako se neodređeni glagolski oblik završava na ći onda se dešava da se ć pretvara u g ili k, što je jedan dio glagolske osnove.

Pitanja